Reglement 2014 Visclub “ De Meren “ : Visclub De Meren, Dorpstraat 86 te 3130 Begijnendijk
016/533675 of 0477.35.11.95
1. Lidkaart
Ieder lid van visclub “ De Meren “ dient in het bezit te zijn van een jaarkaart.
Voor een senior, veteraan of dame bedraagt dit 45 €, voor een junior 25 € per seizoen.
2. Toepasbaarheid en het naleven van het reglement:
Dit visreglement is van kracht:
- Bij al de wedstrijdtypes gevist op visclub “ De Meren “
- Voor al de deelnemende vissers.
Voor bepaalde wedstrijdtypes worden er afwijkingen toegelaten op dit visreglement. Deze staan dan ook uitdrukkelijk vermeld per wedstrijdtype. Een wijziging zullen we steeds op het bord meedelen.
Iedere visser die deelneemt aan een wedstrijd, die gevist wordt op “ De Meren “, wordt geacht dit
reglement te hebben gelezen en hij/zij dient het na te leven.
Het niet naleven van dit reglement kan tot gevolg hebben:
- Een wedstrijdschorsing.
- Een toegangsverbod tot de vijver van één (1) maand.
- Een permanent toegangsverbod tot de vijver.
3. Het inschrijven voor een wedstrijd:
-Raadpleeg steeds uw kalender.
-Namiddagwedstrijden:
Men kan zich steeds inschrijven vanaf 11 uur. Het inschrijven gebeurt tot ten laatste één uur vóór het starten van een wedstrijd. (inleg+bom+1zakje korrel= 3,50 €)
-Woensdagavondwedstrijden:
Men kan zich steeds inschrijven vanaf 16:30 uur. Het inschrijven gebeurt tot ten laatste één uur vóór het starten van een wedstrijd. (inleg+bom+1zakje korrel+ 1€ enduitslag = 4,50 €)
-Marathon of grote koppel- of triowedstrijden: zie kalender of bord.
Inschrijven kan:
- in de kantine of telefonisch.
Telefonisch inschrijven kan alleen bij: Gay Gregory ( 0496/76.28.79 ) of
Kantine ( 016/53.36.75 )
Bij telefonisch inschrijving doet men dat op eigen risico.
Ieder ingeschreven wedstrijddeelnemer is inschrijvingsgeld verschuldigd, ook als hij de wedstrijd niet mee vist.
- Trekking van de nummers gebeurt centraal in de kantine en deze zal steeds blanco verlopen.
4. Prijzen en rangschikking:
- Rangschikking:
- dagklassement: de 1ste van vijver A wordt vergeleken met de eerste van vijver B. Diegene met het hoogste gewicht wordt de winnaar en de andere wordt de 2de . Dan vergelijkt men de 2de van vijver A met de 2de van vijver B. Diegene met het hoogst gewicht wordt de 3de en de andere wordt de 4de . Enz. Het is ook volgens deze rangschikking dat bepaald word wie 1ste dame, junior, en veteraan is. Indien op één en dezelfde vijver meerdere vissers hetzelfde gewicht hebben telt het laagste plaatsnummer.
- Eindklassementen: de per vijver behaalde punten tellen. Bv: 1ste van vijver A en 1ste van Vijver B hebben elk 1 punt. De 2de van vijver A en de 2de van vijver B hebben elk 2 punten. Enz. Hebben bij de eindrangschikking meerdere vissers hetzelfde totaal aantal punten dan telt het hoogste totaalgewicht.
-prijzen:
- De helft van de deelnemers heeft prijs. Bij andere regelingen zie kalender of bord.
- Men moet persoonlijk aanwezig zijn in de kantine om volgende prijzen te kunnen
ontvangen: - geldprijs voor 1ste vet., 1ste jun, 1ste dame indien er per wedstrijd minstens 3 aanwezig zijn
- bom (gaat naar de volgende persoon)
- geld- of naturaprijzen van een eindklassement van meer dan 2 wedstrijden
(zoniet tvv de club)( club, keuken en Woensdagvissen)

 

5. De hengel:
De maximum lengte van de hengel is 9,50 m.
Het gebruik van een elastiek/rek of potje vooraan zijn verboden!
6. De vislijn:
De lengte van de vislijn is vrij maar:
- de visser dient recht voor zich uit te vissen.
- in de hoeken indien nodig inkorten, andere hoek verboden te hinderen.
- er mag niet over de helft gevist worden en andere vissers mogen niet gehinderd worden.
Slechts één (1) haak per vislijn is toegestaan.
Al de reservelijnen moeten uit het water zijn.
7. Het gebruik van leefnetten:
Iedere deelnemer is verplicht van drie leefnetten bij zich te hebben, deze moeten minsten 2 m lang zijn en een minimale doorsnede van 40 cm bezitten. De piek aan het leefnet mag ten langste 35 cm bedragen, zodat de netten zo laag mogelijk aan de waterspiegel steken.
Karper en brasem dienen gescheiden te zitten.
Dit geld, zonder uitzonderingen, voor al de wedstrijdtypes die op “ De Meren “ gevist worden.
Indien nodig heeft de club nog steeds netten ter beschikking.
7.01. Maximum toegelaten gewicht per leefnet:
Vangst toegekend
0 kg - 20,00 kg vangst
meer dan 20 kg 20 kg
7.02. Optillen van het leefnet:
Het is verboden het leefnet gedeeltelijk uit het water te tillen om de visvangst te controleren of in te schatten.
7.03. Overladen van vis:
Het is verboden vis over te laden van het ene leefnet naar een andere.
8. Het onthaken van de vis en deze in het leefnet plaatsen:
Het onthaken van een gehaakte vis moet gebeuren in een grote, met water gevulde vierkante emmer. Niet erboven! Bij temperaturen boven de 20 graden elke reeks het water verversen in uw emmer. De gehaakte vis moet tijdens het onthaken in het water liggen. Pak de vis zeker niet vast tussen de kieuwen aub.
Maak gebruik van een onthaker indien nodig. Het los rukken van de haak is verboden. Indien nodig knip uw lijn over.
Plaats de vis voorzichtig in het leefnet, doe dit liefst met twee handen en met zijn kop naar beneden. Gooi hem er niet in, het is geen basketbal.
Alleen grote karpers mogen onthaakt worden naast de vierkante emmer met water. Dit dient zo snel mogelijk te gebeuren.
Ook deze karpers dienen met voorzichtigheid behandeld te worden en moeten ook in het leefnet geplaatst worden met hun kop naar beneden.
9. Indeling en verloop van de wedstrijdtypes:
In grote lijnen worden de wedstrijden ingedeeld in volgende types:
- Standaard wedstrijden.
- Avondwedstrijden. ( Woensdagavondvissen )
- Marathon- en trio wedstrijden.
9.01. Standaard wedstrijden:
Deze wedstrijden worden gevist op zaterdag, zondag of feestdag.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de wedstrijdkalender.
Standaardwedstrijden worden gevist in twee reeksen. Iedere reeks duurt 2 uren.
Zij worden gescheiden door een pauze van 1 uur.
De visser mag zich naar zijn plaats begeven ten vroegste een half uur voor aanvang van de wedstrijd.
*voor de pauze:
- De emmer wordt gevuld met water, twee leefnetten worden in het water gebracht.
- 1ste fluitsignaal: start van de eerste reeks, vissen en voederen zijn vanaf nu toegelaten.
- 2de fluitsignaal: nog 5 min vóór het einde van de eerst reeks.
- 3de fluitsignaal: einde van de eerst reeks, vissen en voederen zijn verboden.
De vislijn moet dadelijk worden opgehaald (zie: Noot-01) en moet veilig aan de kant worden gezet/gelegd.
- De vissers moeten hun visplaats verlaten ten laatste een kwartier na het derde fluitsignaal.
*na de pauze:
- De visser mogen zich naar hun visplaats begeven ten vroegste een kwartier voor aanvang van de 2de reeks ( 4de fluitsignaal ).
- 4de fluitsignaal: start van de 2de reeks, vissen en voederen zijn vanaf nu toegelaten.
- 5de fluitsignaal: nog 5 min vóór het einde van de 2de reeks.
- 6de fluitsignaal: einde van de 2de reeks.
Verder vissen is verboden. De vislijn moet dadelijk worden opgehaald (zie:Noot-01).
- In het vooruitzicht van het wegen moet:
- Een leeg leefnet uit het water worden gehaald.
- De visplaats proper ontruimd worden en de kant van de leefnetten vrijgemaakt worden.
9.01.1 Interclubwedstrijden:Deze wedstrijden worden gevist op zaterdag, zondag en of feestdag.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de wedstrijdkalender of wedstrijdreglement van de betrokken club.
9.02. Avondwedstrijden:
Deze wedstrijden worden gevist op Woensdag.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de wedstrijdkalender.
Avondwedstrijden worden gevist in één reeks van 2 uur.
De visser mag zich naar zijn plaats begeven ten vroegste een half uur voor aanvang van de wedstrijd.
- De emmer wordt gevuld met water, twee leefnetten worden in het water gebracht.
- 1ste fluitsignaal: start van de wedstrijd, vissen en voederen zijn vanaf nu toegelaten.
- 2de fluitsignaal: nog 5 min vóór het einde van de wedstrijd.
- 3de fluitsignaal: einde van de wedstrijd.
Verder vissen is verboden. De vislijn moet dadelijk worden opgehaald (zie:Noot-01).
- In het vooruitzicht van het wegen moet:
- Een leeg leefnet uit het water worden gehaald.
- De visplaats proper ontruimd worden en de kant van de leefnetten vrijgemaakt worden.
Noot-01: Een vis gehaakt vóór het eindsignaal telt indien hij 10 min na het affluiten uit het water is.
9.03. Marathon- en triowedstrijden:
Voor meer informatie aangaande verwijzen wij naar onze wedstrijdkalender.
10. Het aas:
Zijn toegelaten:
- Witte maden, pieren, vers de vase, maïs, twister en clubkorrel (geen gekleurde maden)
Rest is verboden. (dwz niet aanwezig op de visplaats)
11. Het voeder:
11.01. Standaard en avondwedstrijden:
Zijn toegelaten:
- Witte gezifte maden (groot/klein).
- Maïs
- 1 zakje korrel ( 0,5 € ) verplicht van de club bij inschrijving (meer mag)
Enkel clubkorrel is toegelaten.(Deze korrel mag echter niet gekleurd worden, noch kleven)
Rest is verboden. (dwz niet aanwezig op de visplaats)
Maden, maïs en korrel zijn onbeperkt.
12. Het voederen:
Bij het voederen moet men vermijden dat het toegediende voer in het visgebied van een andere visser belandt.
Alleen volgende manieren van voederen zij toegelaten en dit vanop zijn visplaats:
- Uit de hand.
- Met behulp van een katapult of werpbuis.
13. Het vissen:
- Men mag zich pas aanmelden aan de vijver indien men in het bezit is van zijn nummer.
- Iedere visser dient recht voor zich uit te vissen.
- Eventuele klachten tijdens het vissen dienen dadelijk gemeld te worden aan het bestuur.
13.01. Bovenop de waterspiegel:
Het bovenop de waterspiegel vissen is verboden.
13.02. Ondiep vissen:
Ondiep vissen is toegelaten.
13.02. Kantvissen:
- alleen:
Het kantvissen is toegelaten maar is onderworpen aan de volgende regels:
- Alleen rechts van de visbak mag er in de kant gevist worden (alleen tot in de helft van de onderlinge afstand of zeker niet voorbij de vorige nr. en dit tot max 2 meter uit de kant), alleen in een linkse hoek mag men links en rechts in de kant vissen.
- Zit men in een hoek is het toegelaten heel de hoek te bevissen, zonder de helft te
overschrijden.
- koppel:
- het kantvissen is toegelaten zowel links als rechts dit op één derde van de onderlinge afstand of zeker niet voorbij de vorige of volgende nr. en dit tot max 2 meter uit de kant, zodat je deze zeker niet kunt hinderen.
- Zit men in een hoek is het toegelaten heel de hoek te bevissen, zonder de helft te
overschrijden.
- Indien er teveel koppels zouden zijn kan alleen de rechtse visser naar rechts in de kant vissen. Indien men dit toepassen zal het bestuur dit voor aanvang laten weten.
13.03. Snoek, snoekbaars en steur:
Snoek, snoekbaars of steur moet direct terug in het water worden gezet, deze leveren niks op!
13.04. Geldigheid:
Een vis is geldig gevangen als hij:tijdens de vooropgestelde wedstrijdduur in het leefnet beland en indien:
- Hij nog leeft bij het wegen.
- Hij gehaakt werd met de haak aan de vislijn waarmee men aan het vissen is of
- Hij gevangen werd door na te scheppen tijdens de dril.
Dode vis en vis gevangen aan een andere lijn telt niet.
14. Het wegen:
Het wegen gebeurt door het bestuur of de aangestelde mensen ervoor.
Alle vissers dienen plaats te maken voor de weegploeg.
15. Hulp verlenen bij/tijdens het vissen:
Dit is toegestaan bij vrouwen, veteranen en junioren.
Deze Hulp is echter beperkt tot: - scheppen van de vis
- onthaken van de vis
- nieuwe haak aanzetten
Elke andere hulp is ten strengste verboden.
*Voor mensen met een lichamelijke beperking kan er een uitzondering aangevraagd worden,
dit zal door het bestuur geval per geval bekeken worden.
16. Opruimen van de visplaats:
Bij het einde van de wedstrijd moet iedere deelnemer, als ook de mogelijke betrokken toeschouwers, de
visplaats opruimen anders word de visvangst van de betrokken visser niet gewogen.
Het is ten strengste verboden vislijnen, blikjes, papier, plastiek, … in de vijver te gooien of om deze op de dijken achter te laten. Blikjes dienen achter de kantine verwijdert te worden in de daarvoor voorziene zak.
17. Wedstrijduitslag:
Zodra de weegresultaten bekend zijn worden deze verwerkt tot een klassement. Dit klassement wordt na het afroepen ervan uitgehangen aan het bord in de kantine.
Iedere deelnemer wordt geacht deze na te kijken.
Mogelijke fouten moeten dezelfde dag gemeld worden zodat deze kunnen worden nagekeken en of aangepast.
De dag nadien worden er geen opmerkingen meer aanvaard.

18. Vrij vissen:
Al de clubleden mogen, binnen het visseizoen en buiten de wedstrijddagen, vrij vissen op De Meren.
Bij het vrij vissen:
- Gelden dezelfde regels als tijdens een standaard wedstrijd.
- Moet de vis onthaakt worden in een emmer gevuld met water.
- Mag er geen leefnet gebruikt worden.
19. Disclamer:
Visclub “ De Meren “ en het bestuur zijn niet verantwoordelijk voor beschadigd materiaal of voor ongevallen noch voor diefstal !!
20. Storm- en onweer:
Bij hevig onweer of stormweer wordt er niet (verder) gevist.
Een wedstrijd kan dus worden afgelast, tijdelijk worden onderbroken of stop gezet.
21. Het bestuur beslist:
Bij discussie over voorvallen, die niet zijn opgenomen in dit visreglement, zal de beslissing van het bestuur
doorslaggevend zijn.
………………………………. EINDE ……………………………….
Opmerkingen aangaande dit visreglement zijn welkom bij het bestuur van De Meren.